تبلیغات
درباره تهران قدیم و جدید - حسین رمضان یخی

حسین رمضان یخی

یکشنبه 2 آبان 1389 05:47 ب.ظ

نویسنده : محمد توکل
ارسال شده در: مطالب جالب طهران ،
پدر حسین اسماعیل پور ملقب به حسین رمضان یخی، یخ فروش بود؛ یك پیرمرد كوتاه قامت ریش سفید متدین. حسین و برادرش یك پای خونین ترین دعوای زندگی طیب بودند.
دعوا ناموسی نبود و از همان درگیری های مربوط به باجگیری سرچشمه می گرفت. حسین رمضان یخی از طیب باج می خواست. طیب عادت نداشت به كسی باج بدهد و سر همین لجبازی چیزی نمانده بود كه جانش را بگذارد. حسین با قمه شكم طیب را سفره كرد. طیب هم زد دماغ برادر حسین را آویزان كرد. اگر دكتر دربار به داد طیب نرسیده بود، همان روز كار تمام بود. دو طرف طبق آداب و رسوم لاتی از یكدیگر شكایت نكردند. پسر رمضان یخی به مدت دو ماه متواری شد. همین مدت طول كشید تا طیب از بیمارستان مرخص شود. از او مثل یك قهرمان المپیك استقبال كردند. سرتاسر كوچه را چراغاتی كردند و طاق نصرت بستند.
از سر كوچه تا دم خانه طیب قالیچه كاشی انداختند و زیر پایش گاو و گوسفند كشتند.
مدتی بعد ارباب زین العابدین صاحب میدان سبزی، آنها را آشتی داد. ارباب زین العابدین چند سال قبل در انگلیس فوت كرد.
رنده: مدیریت كل اداره كل 3
تاریخ: 10/5/41
شماره: 225
موضوع: پرداخت وجه به حسین اسمعیلپور
محترماً معروض میدارد: تیمسار ریاست ساواك مبلغ پانزده هزار ریال به نام عطیه ملوكانه مرحمت فرمودند كه به موجب قبض تقدیمی پیوست به آقای حسین اسمعیل پور معروف به رمضان یخی تحویل و اینك عین رسید مأخوذه به منظور مزید استحضار و بایگانی در سوابق مربوطه به پیوست تقدیم و موكول به اوامر عالی است.
نشاط
10/5/41

خلاصه پرونده حسین رمضان یخی
حسین رمضان یخی كه طبق تصمیم كمیسیون امتیازات در روز 2/10/32 مفتخر به اخذ مدال رستاخیز گردیده، از چاقوكشان جنوب شهر بوده و در پرونده موجود دادخواستهای متعددی دیده میشود كه نامبرده موجبات آزار و اذیت مردم را در گوشه و كنار تهران فراهم [میكند] و بعضاً نیز اظهار داشته كه مورد پشتیبانی تیمسار ریاست سازمان میباشد و به طوری كه در دادخواستهای موجود دیده میشود، حسین رمضان یخی و برادرش تقی دارای اسلحه كمری بوده و بدین وسیله نیز وسائل ارعاب مردم را فراهم میآورند. ضمناً نامبردگان چند فقره قتل و جنایت نیز مرتكب شدهاند كه میبایستی ماهها در تبعید و زندان باشند ولی به طوری كه دیده شده اغلب بعد از آن كه به واسطه شرارتی از طرف مقامات انتظامی دستگیر میشوند در ظرف مدت بسیار كوتاهی از زندان آزاد شده و دوباره مشغول شرارت میشوند. نامبرده اخیراً در منزل رشیدیان راجع به گوشت صحبت كرده و مطالب زنندهای درباره آقای نخستوزیر بیان داشته است.
استحضاراً به عرض میرسد.
13/3/38
اصل گزارش دست ساواك میباشد
آقای فرهادی یادداشت و پرونده به بایگانی فرستاده شود
18/3/38
محرمانه مستقیم
تاریخ 5//1336
حضور تیمسار معظم سرلشكر بختیار رئیس محترم سازمان امنیت و اطلاعات كشور
چون خدمت به دستگاهی كه عنصر میهنپرستی چون شخص جنابعالی در رأس آن قرار دارد، از وظایف همگان است لذا به طور محرمانه به عرض میرساند كه:
حسین رمضان یخی چاقوكش سابقهدار و فردی كه تاكنون سه قتل مرتكب شده، خود و برادرانش دهها پرونده چاقوكشی و شرارت دارند كه نمونهای از آخرین پروندههای آنان یكی حمله برادران و دار و دسته چاقوكش حسین رمضان یخی بر دكان عطاری اصغر بهرامی در خیابان مولوی و دیگری حمله آن اشرار به باغ فردوس و مجروح و مضروب ساختن عدهای از ساكنین این منطقه است. پرونده امر در شعبه 27 بازپرسی دادسرای تهران تحت رسیدگی است:
خود و برادرش تقی. هر یك، یك اسلحه كمری دارند. البته این اسلحه گرم یعنی هفت تیر از دوران 28 مرداد به این طرف در نزد این دو برادر باقی مانده و حتی در ضمن صحبتی كه در چندی قبل از خلع سلاح عشایر فارس به میان آمده بود یكی از آشنایان از تقی رمضان یخی پرسیده بود تكلیف اسلحه تو و برادرت در حالی كه دولت، عشایر را خلعسلاح میكند چه خواهد بود؟ تقی برادر حسین رمضان یخی در جواب گفته بود كسی به ما كاری ندارد دولت خودش به ما اسلحه داده زیرا اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نكنیم نه دولتی خواهد بود نه نخستوزیر و نه مجلسی...
امیدوارم تیمسار معظم دستور گرفتن اسلحههای كمری را كه این دو برادر مدتهاست در خانههای خودشان پنهان كردهاند و با آنكه مورد تنفر عموم مردم هستند خودشان را نگهبان دولت و حافظ تخت و تاج شاهنشاهی میشمارند صادر فرموده با خلع سلاح این دو برادر شرور موجبات راحتی مردم جنوب شهر را كه همیشه گرفتار تهاجم و تاخت و تاز و چاقوكشی حسین رمضان یخی و برادران و دار و دسته او هستند فراهم فرمایید.
با تقدیم احترامات فائقه ـ سهراب بهمن پور
ساكن جنوب شهر
بایگانی شود
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: حسین رمضان یخی ،
آخرین ویرایش: - -